ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนเถินวิทยา (TWS E-certificate System)

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


รายการเกียรติบัตร

# ชื่อ - นามสกุล วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง ดาวน์โหลด


รายการกิจกรรมทั้งหมด

# วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ
1 1 มีนาคม 2566 กิจกรรมจัดรายการ Live สด สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา FM 95.75 MHz. ประจำปีการศึกษา 2/2565 สถานีวิทยุโรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
2 1 มีนาคม 2566 กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์รายการ Live สด สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา FM 95.75 MHz. ประจำปีการศึกษา 2/2565 สถานีวิทยุโรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
3 21 มกราคม 2566 กิจกรรมค่าย STEM CAMP ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 นักเรียน
4 21 มกราคม 2566 กิจกรรมค่าย STEM CAMP ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 นักเรียน
5 21 มกราคม 2566 กิจกรรมค่าย STEM CAMP ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 นักเรียน
6 21 มกราคม 2566 กิจกรรมค่าย STEM CAMP ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 ครู
7 26 พฤศจิกายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา 8 ครู
8 6 ตุลาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างและเผยแพร่สื่อนวัตกรรมในระบบ OBEC Content Center (วิทยากร) โรงเรียนเถินวิทยา 3 ครู
9 6 ตุลาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างและเผยแพร่สื่อนวัตกรรมในระบบ OBEC Content Center โรงเรียนเถินวิทยา 3 ครู
10 3 กันยายน 2565 Mini-robotics camp (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
11 3 กันยายน 2565 Mini-robotics camp (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 ครู
12 2 กันยายน 2565 กิจกรรมการจัดรายการ Live สด สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา FM 95.75 MHz. ประจำปีการศึกษา 1/25645 (นักเรียน) สถานีวิทยุโรงเรียนเถินวิทยา 1 นักเรียน
13 2 กันยายน 2565 กิจกรรมการจัดรายการ Live สด สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา FM 95.75 MHz. ประจำปีการศึกษา 1/25645 (ครู) สถานีวิทยุโรงเรียนเถินวิทยา 1 ครู
14 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้สร้างสรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเถินวิทยา - นักเรียน
15 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรม Riddle Run เนื่องในกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
16 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรม คิมิโนโต๊ะ เนื่องในกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน