ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนเถินวิทยา (TWS E-certificate System)

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


รายการเกียรติบัตร

# ชื่อ - นามสกุล วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง ดาวน์โหลด


รายการกิจกรรมทั้งหมด

# วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ
1 6 ตุลาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างและเผยแพร่สื่อนวัตกรรมในระบบ OBEC Content Center (วิทยากร) โรงเรียนเถินวิทยา 3 ครู
2 6 ตุลาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างและเผยแพร่สื่อนวัตกรรมในระบบ OBEC Content Center โรงเรียนเถินวิทยา 3 ครู
3 3 กันยายน 2565 Mini-robotics camp (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
4 3 กันยายน 2565 Mini-robotics camp (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 ครู
5 2 กันยายน 2565 กิจกรรมการจัดรายการ Live สด สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา FM 95.75 MHz. ประจำปีการศึกษา 1/25645 (นักเรียน) สถานีวิทยุโรงเรียนเถินวิทยา 1 นักเรียน
6 2 กันยายน 2565 กิจกรรมการจัดรายการ Live สด สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา FM 95.75 MHz. ประจำปีการศึกษา 1/25645 (ครู) สถานีวิทยุโรงเรียนเถินวิทยา 1 ครู
7 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้สร้างสรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเถินวิทยา - นักเรียน
8 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรม Riddle Run เนื่องในกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
9 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรม คิมิโนโต๊ะ เนื่องในกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน