วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

Responsive image

วิสัยทัศน์

-- มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก - Aimed at improving learning process, utilizing local wisdom and a variety of multimedia technology, instilling in atudents’ virtue, a love for learning, and the potential to become global citizens

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
  • พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
  • จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
  • บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าหมาย

  • โรงเรียนเถินวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
  • ภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • มีบุคลิกภาพที่ดี ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม