กลยุทธ์ จุดเน้น

Responsive image

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 • กลยุทธ์ส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย
 • กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในระดับ มาตรฐานสากล
 • กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 • กลยุทธ์พัฒนาความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
 • กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 • กลยุทธ์ระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน

จุดเน้นของโรงเรียน

-- ด้านนักเรียน
 • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 50
 • นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
 •     1) เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
      2) สื่อสารสองภาษา
      3) ล้ำหน้าทางความคิด
      4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
      5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์