ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 19 พฤศจิกายน 2565 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เ >>
2 13 พฤศจิกายน 2565 การอบรมแนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 >>
3 25 พฤศจิกายน 2565 ถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 >>
4 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด >>
5 6 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (CEFR Level Test) ด้วยชุดข้อสอบ Edusynch >>
6 1 พฤศจิกายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัลครูดี มีศีลธรรม และได้รับรางวัล ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภท นวัตกรรมด้านการบริหาร >>
7 31 กันยายน 2565 ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนเถินวิทยา ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2565) รอบคัดเลือกภาค 5 “พิจิตรเกมส์” >>
8 29 ตุลาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 (NARIT Planetarium for School 2022) >>
9 23 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2565 >>
10 13 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร >>
11 15 ตุลาคม 2565 กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2565 >>
12 15 ตุลาคม 2565 กำหนดการปิดภาคเรียน 1/2565 >>
13 7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยาประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รูปแบบ ON–SITE >>
14 20 กันยายน 2565 กิจกรรมมุทิตาจิต 2565 >>
15 15 กันยายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ >>
16 6 กันยายน 2565 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง >>
17 5 กันยายน 2565 นายธนากร แก้วบุญเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 >>
18 4 กันยายน 2565 การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill from Cambridge ให้กับครู และบุคลากรในเขตพื้นที่บริการ ผ่านระบบออนไลน์ และออนไซต์ >>
19 5 กันยายน 2565 การแข่งขันกีฬาเปตอง โครงการแข่งขันและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ประเภทนักเรียนนักศึกษา >>
20 7 กันยายน 2565 ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเถินวิทยา ครบรอบ 59 ปี >>
21 6 กันยายน 2565 รับการกำกับติดตาม และสะท้อนคิดการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา >>
22 5 กันยายน 2565 บริษัท แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม จำกัด ได้รับมอบหมายจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย (Thai PBS) ให้ดำเนินการจัดทำรายการ “คุณครูของฉัน” ณ โรงเรียนเถินวิทยา >>
23 3 กันยายน 2565 กิจกรรมค่าย Mini-robotics สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 >>
24 2 กันยายน 2565 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >>
25 1 กันยายน 2565 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง >>
26 31 สิงหาคม 2565 นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) >>
27 31 สิงหาคม 2565 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) >>
28 31 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร >>
29 31 สิงหาคม 2565 การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รุ่นอายุ 16 ปี >>
30 31 สิงหาคม 2565 การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปีพุทธศักราช 2565 >>
31 31 สิงหาคม 2565 การประชุมวิชาการเครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2565 >>
32 31 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน (ว PA) >>
33 28 สิงหาคม 2565 การประชุมสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ online และ onsite >>
34 24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565 >>
35 18 สิงหาคม 2565 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>
36 18 สิงหาคม 2565 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >>
37 12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา >>
38 11 สิงหาคม 2565 รับเกียรติบัตรวันแม่ เทศบาลเมืองล้อมแรด >>
39 9 สิงหาคม 2565 รับรางวัลการประกวด Thailand World Music Championships 2021 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย >>
40 6 สิงหาคม 2565 การอบรมขยายผลหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha – Ching Smart Kids)" >>
41 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง >>
42 6 สิงหาคม 2565 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-บรมราชกุมารี คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 >>
43 3 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ >>
44 5 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ >>
45 31 กรกฎาคม 2565 นายธนภัทร สายมัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 และได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี >>
46 29 กรกฎาคม 2565 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท ครู ผู้บริหารสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 >>
47 31 กรกฎาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ >>
48 3 สิงหาคม 2565 วงโยธวาทิตโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมแสดงดนตรีนำขบวนนักกีฬา ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเถิน “ล้อมแรดเกมส์” ประจำปี 2565 >>
49 3 สิงหาคม 2565 รับมอบชุดสาธิตพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร >>
50 2 สิงหาคม 2565 รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 >>
51 27 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 >>
52 26 กรกฎาคม 2565 ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565 >>
53 3 สิงหาคม 2565 "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านฉลาดรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical) วิทยาศาสตร์ (Scienctific Literacy) และการอ่าน (Reading Literacy)” ประจำปีการศึกษา 2565 >>
54 20 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่ >>
55 26 กรกฎาคม 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง >>
56 28 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ >>
57 27 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว >>
58 21 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันเกม ROV รอบชิงชนะเลิศระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 >>
59 16 กรกฎาคม 2565 ทีมนักเรียนนักกรีฑา โรงเรียนเถินวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รายการแข่งขัน วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง >>
60 10 กรกฎาคม 2565 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานและสังเกตการณ์ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งว่าง ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน >>
61 9 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องไทยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 >>
62 27 มิถุนายน 2565 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 “เกียรติบัตรยอดเยี่ยม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประเภท โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ >>
63 6 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมพิธี รับ - มอบ งบประมาณโครงการอุดหนุนด้านการศึกษา แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด >>
64 6 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งว่าง >>
65 5 กรกฎาคม 2565 รับมอบหลอดไฟ LED และหลอดฟลูออเรสเซนต์ จากคณะอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง >>
66 4 กรกฎาคม 2565 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน ผ่านการลงนามออนไลน์ด้วยระบบ e-sign >>
67 2 กรกฎาคม 2565 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมทำกิจกรรม “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” ปีที่ 5 >>
68 30 มิถุนายน 2565 นางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย >>
69 28 มิถุนายน 2565 สพม.ลป ลพ นิเทศติดตาม “โครงการออกนิเทศ ติดตามการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด” ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 >>
70 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ >>
71 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น” ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 >>
72 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ด้วยการถ่ายคลิปวีดิโอ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง >>
73 29 มิถุนายน 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 >>
74 23 มิถุนายน 2565 รับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง >>
75 16 มิถุนายน 2565 รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานรอบพื้นที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน >>
76 15 มิถุนายน 2565 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด >>
77 8 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเถินวิทยา >>
78 10 มิถุนายน 2565 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>
79 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 >>
80 4 พฤษภาคม 2565 โครงการการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ >>
81 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมม่อนน้อย” ได้รับรางวัลระดับพลอย โครงการปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรม แม่โจ้ Plus ในกิจกรรมเด็กอวด (ทำ) ดี ตามโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย >>
82 18 พฤษภาคม 2565 สพม.ลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา >>
83 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมศึกษาดูงาน >>
84 6 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 >>
85 12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2565 >>
86 2 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ >>
87 30 เมษายน 2565 การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 >>
88 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ >>
89 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ >>
90 30 เมษายน 2565 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>
91 5 เมษายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยาได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 >>
92 6 เมษายน 2565 เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปฯ พร้อมกล่าวคำถวาย อาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ >>
93 23 เมษายน 2565 ศูนย์ HCEC โรงเรียนเถินวิทยา จัดทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Linguaskill 4 ทักษะ จากสถาบัน Cambridge >>
94 27 เมษายน 2565 สพม.ลป ลพ ลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ในโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ตามนโยบายของ สพฐ. >>
95 25 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ >>
96 25 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ >>
97 5 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ >>
98 30 มีนาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >>
99 30 มีนาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >>
100 21 มีนาคม 2565 สถานที่สอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้น ม.1 และ 4 (ห้องเรียนเสริมฯ และ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) >>
101 21 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนเสริมฯ และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 >>
102 21 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนเสริมฯ ม.1 >>
103 1 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม >>
104 1 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม >>
105 25 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนเสริมฯ และวิทย์-คณิต ม.4 >>
106 25 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนเสริมฯ ม.1 >>
107 8 มีนาคม 2565 ลิงค์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบจะเปิดให้บริการวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 >>
108 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>
109 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเถินวิทยา รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 >>
110 26 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 >>
111 23 กุมภาพันธ์ 2565 งานการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 >>
112 23 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้นักเรียนที่จะมาติดต่อกับทางโรงเรียนเถินวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย >>
113 20 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 >>
114 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 15,17-18 กุมภาพันธ์ 2565 >>
115 6 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม >>
116 6 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม >>
117 16 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่ภาคเหนือ) >>
118 7 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>
119 4 พฤศจิกายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Micro:bit ร่วมกับ Microcontroller เบื้องต้น” >>
120 2 พฤศจิกายน 2564 รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>
121 23 ตุลาคม 2564 ถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปียมหาราช 23 ตุลาคม 2564 >>
122 18 ตุลาคม 2564 ฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 >>
123 7 มกราคม 2565 ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาโรงเรียนเดิม >>
124 17 ตุลาคม 2564 สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยานำทีมทำ กิจกรรมสภาอาสา ณ โรงเรียนปางมะโอ - โรงเรียนปางไฮ จังหวัดแพร่ >>
125 16 ตุลาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใน ว9(PA)/2564 >>
126 15 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "เยาวชนลำปางมั่นใจชนะภัยยาเสพติด" >>
127 8 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับนักเรียน รอบที่ 1 >>
128 30 กันยายน 2564 กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 >>
129 21 กันยายน 2564 พิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) >>
130 2 มกราคม 2565 แนะนำแผนการเรียน ม.ปลาย >>
131 2 มกราคม 2565 แนะนำแผนการเรียน ม.ต้น >>
132 2 มกราคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 >>