ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 3 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ >>
2 5 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ >>
3 31 กรกฎาคม 2565 นายธนภัทร สายมัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 และได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี >>
4 29 กรกฎาคม 2565 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท ครู ผู้บริหารสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 >>
5 31 กรกฎาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ >>
6 3 สิงหาคม 2565 วงโยธวาทิตโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมแสดงดนตรีนำขบวนนักกีฬา ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเถิน “ล้อมแรดเกมส์” ประจำปี 2565 >>
7 3 สิงหาคม 2565 รับมอบชุดสาธิตพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร >>
8 2 สิงหาคม 2565 รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 >>
9 27 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 >>
10 26 กรกฎาคม 2565 ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565 >>
11 3 สิงหาคม 2565 "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านฉลาดรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical) วิทยาศาสตร์ (Scienctific Literacy) และการอ่าน (Reading Literacy)” ประจำปีการศึกษา 2565 >>
12 20 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่ >>
13 26 กรกฎาคม 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง >>
14 28 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ >>
15 27 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว >>
16 21 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันเกม ROV รอบชิงชนะเลิศระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 >>
17 16 กรกฎาคม 2565 ทีมนักเรียนนักกรีฑา โรงเรียนเถินวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รายการแข่งขัน วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง >>
18 10 กรกฎาคม 2565 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานและสังเกตการณ์ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งว่าง ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน >>
19 9 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องไทยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 >>
20 27 มิถุนายน 2565 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 “เกียรติบัตรยอดเยี่ยม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประเภท โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ >>
21 6 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมพิธี รับ - มอบ งบประมาณโครงการอุดหนุนด้านการศึกษา แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด >>
22 6 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งว่าง >>
23 5 กรกฎาคม 2565 รับมอบหลอดไฟ LED และหลอดฟลูออเรสเซนต์ จากคณะอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง >>
24 4 กรกฎาคม 2565 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน ผ่านการลงนามออนไลน์ด้วยระบบ e-sign >>
25 2 กรกฎาคม 2565 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมทำกิจกรรม “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” ปีที่ 5 >>
26 30 มิถุนายน 2565 นางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย >>
27 28 มิถุนายน 2565 สพม.ลป ลพ นิเทศติดตาม “โครงการออกนิเทศ ติดตามการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด” ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 >>
28 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ >>
29 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น” ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 >>
30 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ด้วยการถ่ายคลิปวีดิโอ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง >>
31 29 มิถุนายน 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 >>
32 23 มิถุนายน 2565 รับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง >>
33 16 มิถุนายน 2565 รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานรอบพื้นที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน >>
34 15 มิถุนายน 2565 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด >>
35 8 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเถินวิทยา >>
36 10 มิถุนายน 2565 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>
37 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 >>
38 4 พฤษภาคม 2565 โครงการการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ >>
39 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมม่อนน้อย” ได้รับรางวัลระดับพลอย โครงการปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรม แม่โจ้ Plus ในกิจกรรมเด็กอวด (ทำ) ดี ตามโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย >>
40 18 พฤษภาคม 2565 สพม.ลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา >>
41 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมศึกษาดูงาน >>
42 6 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับและปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 >>
43 12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2565 >>
44 2 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ >>
45 30 เมษายน 2565 การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 >>
46 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ >>
47 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ >>
48 30 เมษายน 2565 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>
49 5 เมษายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยาได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 >>
50 6 เมษายน 2565 เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปฯ พร้อมกล่าวคำถวาย อาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ >>
51 23 เมษายน 2565 ศูนย์ HCEC โรงเรียนเถินวิทยา จัดทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Linguaskill 4 ทักษะ จากสถาบัน Cambridge >>
52 27 เมษายน 2565 สพม.ลป ลพ ลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ในโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ตามนโยบายของ สพฐ. >>
53 25 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ >>
54 25 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ >>
55 5 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ >>
56 30 มีนาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >>
57 30 มีนาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >>
58 21 มีนาคม 2565 สถานที่สอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้น ม.1 และ 4 (ห้องเรียนเสริมฯ และ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) >>
59 21 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนเสริมฯ และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 >>
60 21 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนเสริมฯ ม.1 >>
61 1 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม >>
62 1 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม >>
63 25 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนเสริมฯ และวิทย์-คณิต ม.4 >>
64 25 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนเสริมฯ ม.1 >>
65 8 มีนาคม 2565 ลิงค์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบจะเปิดให้บริการวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 >>
66 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>
67 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเถินวิทยา รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 >>
68 26 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 >>
69 23 กุมภาพันธ์ 2565 งานการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 >>
70 23 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้นักเรียนที่จะมาติดต่อกับทางโรงเรียนเถินวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย >>
71 20 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 >>
72 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 15,17-18 กุมภาพันธ์ 2565 >>
73 6 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม >>
74 6 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม >>
75 16 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่ภาคเหนือ) >>
76 7 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>
77 4 พฤศจิกายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Micro:bit ร่วมกับ Microcontroller เบื้องต้น” >>
78 2 พฤศจิกายน 2564 รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >>
79 23 ตุลาคม 2564 ถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปียมหาราช 23 ตุลาคม 2564 >>
80 18 ตุลาคม 2564 ฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 >>
81 7 มกราคม 2565 ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาโรงเรียนเดิม >>
82 17 ตุลาคม 2564 สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยานำทีมทำ กิจกรรมสภาอาสา ณ โรงเรียนปางมะโอ - โรงเรียนปางไฮ จังหวัดแพร่ >>
83 16 ตุลาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใน ว9(PA)/2564 >>
84 15 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "เยาวชนลำปางมั่นใจชนะภัยยาเสพติด" >>
85 8 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับนักเรียน รอบที่ 1 >>
86 30 กันยายน 2564 กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 >>
87 21 กันยายน 2564 พิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) >>
88 2 มกราคม 2565 แนะนำแผนการเรียน ม.ปลาย >>
89 2 มกราคม 2565 แนะนำแผนการเรียน ม.ต้น >>
90 2 มกราคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 >>