ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 11 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
2 10 มิถุนายน 2567 พิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
3 10 มิถุนายน 2567 ขบวน "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"
4 9 มิถุนายน 2567 กิจกรรม "การเชิญธงตราสัญลักษณ์" ในกิจกรรม"เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"
5 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโรงเรียนเถินวิทยา
6 7 มิถุนายน 2567 การตรวจประเมินโครงการโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
7 6 มิถุนายน 2567 การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมโครงการสภานักเรียน ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567
8 6 มิถุนายน 2567 การประชุมและอบรมความปลอดภัยผู้ประกอบการขับรถรับ - ส่งนักเรียน "รับส่งอย่างปลอดภัย สร้างความไว้วางใจให้ผู้ปกครอง" ประจำปี 2567
9 3 มิถุนายน 2567 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
10 6 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1
11 28 พฤษภาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเถินวิทยา
12 28 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัคร "ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ" จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2567
13 25 พฤษภาคม 2567 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
14 24 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเถินวิทยา
15 21 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีพุทธศักราช 2567
16 19 พฤษภาคม 2567 โครงการห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนเสริมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
17 20 พฤษภาคม 2567 นักกีฬาเปตองโรงเรียนเถินวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดลำปางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5
18 15 พฤษภาคม 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยารับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2567
19 15 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
20 14 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567