นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอัจฉราพร มาละบุตร

นางสาวภัทรวดี อุดม

นางสาวสุภาพร เครือคำอ้าย

นางสาวเนตรนพิศ สิงขรณ์

นางสาวชาคริยา ศิริรัตน์

นางสาววิลาสินี ธำรงชาติไทย

นางสาวนันท์สินี เอื้อเจริญ

นายชลัช ปัญญาเหล็ก

นายณัฐพล แก้วเจริญ

นางสาวสุภาพร พลศักขวา

นางสาวอนัณปภา ชาลี

นางสาววรินทร อินทะนะ

นางสาวฐิติกร เพ็งสว่าง