บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวิญญู รุจิระปรีชากุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชัยภูมิ สมกูล

นางสาวดวงใจ บุญช่วย

นางสาวมยุรี เทือกตา

นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์

นางสาวเปรมสินี การินตา

นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ่า