บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจิตตินันท์ พูนผล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอุเทน เครือแปง

นางรุ้งทอง แสนคำ

นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส

นางสาวดลยา มะโนบาง

นางสาวเกษสุดา วังวงศ์

นางสาวกมลเนตร ต้องจิตต์ำ

นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์