กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปาริชาติ ดวงดี

นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร

นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล

นางสาวอัจฉรา ใจนันตา

นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา

นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม

นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์

นางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล

นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา

นางสาวชนากานต์ กุลาวงค์

นางสาวกาญจนา ศิริวงค์

นางสาวนวพร อะกะเรือน

นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด

นางสาววชิรา สุภาสอน

นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน