หมดเขตรับสมัครศึกษาต่อระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา (ประเภทโควตานักเรียนเดิม) ผู้สมัครสามารถติดตามประกาศข้อมูลข่าวสารที่ : Fanpage Facebook : สารสนเทศฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยาเอกสารประกอบการสมัคร
*** เอกสารการสมัครให้นำมาในวันรายงานตัว
   1. ใบสมัครโรงเรียนเถินวิทยาที่ปริ้นจากระบบ (ติดรูปถ่ายนักเรียนให้เรียบร้อย)
   2. สำเนา ปพ.1 (5 ภาคเรียน) จำนวน 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายนักเรียนให้เรียบร้อย)
* สำเนาที่ถ่ายเอกสารทุกฉบับให้เขียน "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อเจ้าของเอกสารทุกฉบับ
* ผู้สมัครสามารถติดตามประกาศต่าง ๆ จาก Fanpage Facebook : สารสนเทศฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยาสรุปจำนวนผู้สมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตานักเรียนเดิม [ คน]

ติดต่อสอบถาม
   Facebook สารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง
   ผู้ดูแลระบบ โทร. 092-664-8008