รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ที่ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล รูปแบบการสมัคร หมายเหตุ
1 2023-03-29 22:14:33 เด็กหญิงเบญจลักษณ์ มูลแก้ว Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
2 2023-03-16 11:57:55 นายปฏิภาณ ปัญญาเครือ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
3 2023-03-16 11:55:50 นางสาวโชติกา คำดี Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
4 2023-03-16 11:14:00 นางสาววรรณิษา ชุ่มแพร Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
5 2023-03-15 16:45:36 เด็กชายณัฐพล ทันหนองเเวง Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
6 2023-03-15 16:45:03 นายจิรายุส อุสสาวงศ์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
7 2023-03-15 16:03:54 เด็กหญิงไอรดา อุ่นศรี Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
8 2023-03-15 14:32:54 เด็กชายปิยพัทธ์ ลีลาศ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
9 2023-03-15 14:32:23 นางสาวปวริศร จันทร์อิ่ม Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
10 2023-03-15 14:29:40 นางสาวกัญญารัตน์ คำอ้อ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
11 2023-03-15 12:24:23 เด็กหญิงเมสิยา สิทธิวะ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
12 2023-03-15 12:22:34 เด็กหญิงวรรณพร ทองคำดี Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
13 2023-03-15 11:40:57 เด็กหญิงพิมพิศา ศิวะเลิศ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
14 2023-03-15 10:47:11 นายธนภูมิ ตาคำเที่ยง Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
15 2023-03-15 10:46:11 นางสาวจุฑาสินี พรหมสุรินทร์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
16 2023-03-15 10:45:04 นางสาวธีรภรณ์ ชัยหอม Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
17 2023-03-15 10:43:56 นางสาวมนัสนันท์ ถอยกระโทก Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
18 2023-03-15 10:40:27 เด็กชายสายฟ้า อ่อนพุทธา Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
19 2023-03-15 10:39:35 เด็กหญิงฐิติชญา คำยอด Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
20 2023-03-15 10:36:22 เด็กหญิงปราณปรียา อินต๊ะคำเครือ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
21 2023-03-14 19:44:32 เด็กชายศุภวิช วงศ์ราษี Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
22 2023-03-14 19:38:10 เด็กชายศุภวุฒิ วงศ์ราษี Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
23 2023-03-14 16:33:56 นายธนโชติ มูลน้อย Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
24 2023-03-14 16:02:54 นายศราวิน จูบรรจง Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
25 2023-03-14 16:00:06 เด็กชายภูริณัฐ กันทะวงศ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
26 2023-03-14 13:12:30 เด็กหญิงเบญญาภา ประวงค์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
27 2023-03-14 12:47:22 เด็กชายฉัตรมงคล ก่องขันธ์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
28 2023-03-14 11:53:41 เด็กหญิงสาวินี อินต๊ะพันธ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
29 2023-03-14 11:50:56 เด็กหญิงสุพิชญา เชียงเกตุ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
30 2023-03-14 10:49:00 นายปรัชญานนท์ สารินทร์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
31 2023-03-14 10:40:41 นายอดิศักดิ์ สายศิริ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
32 2023-03-14 10:31:25 นายธีรวัฒน์ แทนวงศ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
33 2023-03-14 10:30:36 เด็กหญิงนลินทิพย์ วงศ์คำลือ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
34 2023-03-14 10:28:40 เด็กหญิงดาราวดี แก้วปัน Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
35 2023-03-14 10:26:30 เด็กหญิงรุ่งอรุณ ญาติปลื้ม Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
36 2023-03-14 10:26:24 เด็กชายอนุสรณ์ เรือนปานัน Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
37 2023-03-14 10:24:40 เด็กหญิงจันทารัตน์ ชุมภูยศ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
38 2023-03-14 10:24:18 เด็กหญิงนารีกานต์ หลงแสน Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
39 2023-03-14 10:21:05 เด็กชายภาคภูมิ คำยอด Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
40 2023-03-14 10:19:02 เด็กชายชิณวุฒิ ชัยนันต๊ะ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
41 2023-03-14 10:17:38 เด็กหญิงวริศรา ชุมภูบาง Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
42 2023-03-14 10:16:44 นางสาวศิริพร อิทธิยศ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
43 2023-03-14 10:13:45 นางสาวอรณิชา เจริญแก้ว Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
44 2023-03-14 10:09:31 นางสาวประภาพิชญ์ อุปแก้ววงศ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
45 2023-03-14 09:11:14 นางสาวเนตรมณี วงศ์ปุ๋ย Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
46 2023-03-14 08:51:31 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีนุต Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
47 2023-03-13 15:58:04 นายภัทรพล สิทธิกัน Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
48 2023-03-13 14:35:09 นางสาวนวรัตน์ วุฒิชุมภู Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
49 2023-03-13 14:30:15 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ แก้วดี Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
50 2023-03-13 14:25:47 เด็กชายธนศักดิ์ วงสเติน Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
51 2023-03-13 14:24:00 เด็กชายศิวกร พวงสุวรรณ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
52 2023-03-13 14:22:50 เด็กชายจักรินทร์ แม้นพยัคฆ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
53 2023-03-13 14:11:26 เด็กหญิงจิราพัชร คำภิระแปง Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
54 2023-03-13 13:35:49 เด็กชายทัตต์ดนัย สุยะใหม่ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
55 2023-03-13 13:21:33 นางสาวอติภา อึ่งสิงห์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
56 2023-03-13 13:09:22 เด็กชายถณัฐชนันท์ นันต๊ะกูล Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
57 2023-03-13 11:37:31 เด็กหญิงจินดาหรา กอบัว Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
58 2023-03-13 10:06:31 นางสาวนันท์นภัส ตะนะ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
59 2023-03-12 19:23:04 เด็กชายชนะชัย ไชยชนะ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
60 2023-03-12 15:10:08 นายกฤษฎา กาวิล Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
61 2023-03-12 12:20:06 นางสาวนันธนา ดวงราช Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
62 2023-03-12 12:00:25 เด็กชายวุฒิไกร ไชยถาวรสิทธิ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
63 2023-03-12 11:53:56 เด็กหญิงปาลิตา คำสุข Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
64 2023-03-12 11:44:24 นายภูริช ปะหายะ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
65 2023-03-12 11:16:57 เด็กหญิงณัฐจีตา บุญเครื่อง Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
66 2023-03-12 11:15:05 เด็กหญิงอชิรญา เปี้ยกาวี Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
67 2023-03-12 10:34:53 เด็กหญิงชุติมา วรรณสุภา Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
68 2023-03-12 10:13:27 เด็กชายชรัณ อุดเทพ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
69 2023-03-12 09:26:50 เด็กหญิงณัฐณิชา อุดถาวงศ์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
70 2023-03-12 09:23:18 เด็กหญิงวิชุดา มีทรัพย์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
71 2023-03-12 09:19:09 นางสาวชนากานต์ กันทะสร Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
72 2023-03-12 08:54:03 เด็กชายอัษฎาวุธ สิงหะบุตร Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
73 2023-03-12 08:52:18 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สันติดงสกุล Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
74 2023-03-12 08:43:14 นางสาวอรุณวรินทร์ สิทธิสงคราม Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
75 2023-03-11 21:11:39 เด็กชายชิษณุชา เเข่งขัน Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
76 2023-03-11 19:57:22 เด็กชายรามิล รักซ้อน Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
77 2023-03-11 19:23:45 เด็กชายสรวิทย์ อินต๊ะวรรณ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
78 2023-03-11 19:23:00 นางสาวทฤฒมน ทิพย์แก้ว Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
79 2023-03-11 19:20:30 นายอนันตสิทธิ์ เปี้ยต๊ะ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
80 2023-03-11 18:57:51 เด็กหญิงกวินธิดา สลีวงศ์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
81 2023-03-11 18:57:50 นางสาวปานชีวัน เชื้อจิ๋ว Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
82 2023-03-11 17:44:59 นางสาวธันยพร วนาสล้าง Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
83 2023-03-11 17:42:54 เด็กชายวสุรัตน์ อุดสุรินทร์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
84 2023-03-11 17:40:49 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สลีวงศ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
85 2023-03-11 17:38:13 เด็กชายพงศกร ทิพยะ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
86 2023-03-11 17:36:05 เด็กชายภัทรกร ใจอาษา Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
87 2023-03-11 16:42:28 นายพลากร สุภาเอ้ย Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
88 2023-03-11 16:28:29 นายลัทธิวิทย์ ธิจันทร์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
89 2023-03-11 16:25:41 เด็กชายธนบดี บัณฑิตบริบูรณ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
90 2023-03-11 16:21:17 นางสาวธณชพร จีนาวุฒิ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
91 2023-03-11 16:15:48 เด็กหญิงโยทะกา นาหลวง Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
92 2023-03-11 16:13:37 นางสาวกฤติยารัตน์ สายด้วง Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
93 2023-03-11 16:07:44 เด็กหญิงสรัลพร ศรีวิชัย Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
94 2023-03-11 16:05:30 นายกิตติณัฐ ขัติยะ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
95 2023-03-11 16:02:07 เด็กหญิงภูวนาลี ศรีวิชัย Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
96 2023-03-11 15:59:26 เด็กหญิงนภัสนันทร์ เครือแก้ว Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
97 2023-03-11 15:56:40 เด็กหญิงชนาภรณ์ วงศ์เขียว Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
98 2023-03-11 15:52:14 เด็กชายจักรพงศ์ สร้อยพชร Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
99 2023-03-11 15:45:48 เด็กชายจีรพัฒน์ ชื่นใจ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
100 2023-03-11 15:42:49 นายศักดาอมร สุยะลังกา Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
101 2023-03-11 15:36:59 นายพชรพล บุญแสน Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
102 2023-03-11 15:33:58 เด็กหญิงวราพร เหล่าปัญญา Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
103 2023-03-11 15:29:39 เด็กชายกันต์กนิษฐ์ กิตธิสาร Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
104 2023-03-11 15:25:53 เด็กหญิงวิชานาถ นามวงศ์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
105 2023-03-11 15:23:18 นางสาวปวริศา วงศ์คำตี้ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
106 2023-03-11 15:19:36 นางสาววรรณศิริ ส่างกันจันทร์ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
107 2023-03-11 15:15:37 นางสาวทวีพร ปิงทิ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
108 2023-03-11 15:13:24 เด็กหญิงขวัญพิชชา คำฟู Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
109 2023-03-11 15:10:19 นายณธศักดิ์ ขำฉายศรี Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
110 2023-03-11 14:29:51 นายชิดณรงค์ จงหาญ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
111 2023-03-11 14:12:58 นางสาวธันย์ชนก เครือปัญญา Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
112 2023-03-11 14:03:44 เด็กหญิงณัฐริกา สว่างใส Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
113 2023-03-11 13:26:53 นางสาววันณิศา ใจป้อ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
114 2023-03-11 12:18:58 เด็กชายอดิศร ทุชุมภู Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
115 2023-03-11 12:03:43 เด็กชายเปรมปรีชา กระบาย Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
116 2023-03-11 10:53:41 เด็กหญิงฐิติชญา จันทร์แสง Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
117 2023-03-11 10:45:11 นางสาวอนุธิดา กันธะวงค์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
118 2023-03-11 10:32:24 นางสาวพิชญ์นาฏ สาริบุตร Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
119 2023-03-11 10:00:54 เด็กหญิงเพชรชมพู เพรชพิสุทธิ์สกุล Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
120 2023-03-11 09:36:53 นายพชร บุญจันทร์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
121 2023-03-11 09:34:46 นายวรปรัชญ์ บุญเลี้ยง Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-