รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ที่ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล รูปแบบการสมัคร หมายเหตุ
1 2023-03-21 15:10:08 เด็กหญิงกมลณัฐ ถนอมรัตน์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
2 2023-03-21 15:02:24 เด็กชายจิรัฐศาสตร์ กาวิลเครือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
3 2023-03-20 10:54:16 เด็กชายณบดินทร์ ทองวิทยากุล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
4 2023-03-15 11:19:44 เด็กหญิงชนม์นิภา ภูสิตตา Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
5 2023-03-15 10:32:25 เด็กชายนนทพัทธ์ วิวันชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
6 2023-03-15 09:41:54 เด็กชายธนภัทร เสือคง Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
7 2023-03-15 09:36:44 เด็กชายศุภวิทย์ สุริยะเรือน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
8 2023-03-14 17:57:41 เด็กหญิงพลอยพชรวฤณ คำขัติ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
9 2023-03-14 17:54:35 เด็กหญิงปิยาพัชร ศรีนุต Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
10 2023-03-14 17:53:43 เด็กชายรัฐนันท์ อิ่นแก้วเครือ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
11 2023-03-14 17:24:12 เด็กหญิงอชิรญา สีจันทร์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
12 2023-03-14 16:14:32 เด็กชายธราเทพ ตาวงศ์ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
13 2023-03-14 15:47:36 เด็กหญิงณัฐณิชา เสนานุช Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
14 2023-03-14 15:11:17 เด็กหญิงขนิษฐา เวียนเสี้ยว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
15 2023-03-14 15:09:51 เด็กชายธนรัฐ ตุ้ยเครือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
16 2023-03-14 14:47:57 เด็กหญิงพรชนก ปันวารินทร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
17 2023-03-14 14:43:42 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ขัดสาย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
18 2023-03-14 13:03:57 เด็กชายภูวิศ ธรรมบุญเป็ง Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
19 2023-03-14 10:26:38 เด็กหญิงพิชญทัฬห์ นันทาทอง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
20 2023-03-14 10:22:02 เด็กหญิงปาณิตา อุปาละ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
21 2023-03-14 10:19:30 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา การินตา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
22 2023-03-14 09:45:31 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญส่ง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
23 2023-03-14 09:42:47 เด็กหญิงณัฐชยา บุญส่ง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
24 2023-03-14 08:53:33 เด็กหญิงพิชญธิดา สุยะวงศ์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
25 2023-03-14 08:25:30 เด็กชายสิทธิศักดิ์ สายสุยะ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
26 2023-03-13 17:07:58 เด็กหญิงณรัญชน์ภัค มงคลกาวิล Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
27 2023-03-13 16:03:33 เด็กหญิงณภัทร ต๊ะลิสังวาลย์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
28 2023-03-13 15:57:23 เด็กหญิงวิจิตราการ กันคำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
29 2023-03-13 14:35:10 เด็กชายธนภัทร กันทา Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
30 2023-03-13 14:32:08 เด็กหญิงอธิชนันท์ ทิพวัน Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
31 2023-03-13 14:28:48 เด็กหญิงชลธิชา จันทร์โฉม Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
32 2023-03-13 14:24:35 เด็กหญิงเบญญาภา มณีใจ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
33 2023-03-13 13:46:20 เด็กหญิงนวินดา ถนอมดี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
34 2023-03-13 13:46:07 เด็กชายชิติพัทธ์ ชูหมื่นไวย์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
35 2023-03-13 13:45:58 เด็กหญิงธัญจิรา แผ้วผลสง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
36 2023-03-13 13:43:56 เด็กหญิงภัทราพร คำดี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
37 2023-03-13 13:43:47 เด็กชายทินภัทร แสงสุข Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
38 2023-03-13 13:42:20 เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีวิชัยนวล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
39 2023-03-13 13:42:18 เด็กชายคุณานนต์ ยานะเครือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
40 2023-03-13 13:42:15 เด็กหญิงบุณยาพร แว่นครู Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
41 2023-03-13 13:40:27 เด็กชายบวรภัค ทิพย์แก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
42 2023-03-13 13:39:24 เด็กหญิงภาพิมล ยะมา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
43 2023-03-13 13:39:16 เด็กหญิงพิมพ์นารา เทือกชัยคำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
44 2023-03-13 13:36:41 เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วคำกอง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
45 2023-03-13 13:34:26 เด็กหญิงธัญญาภา หน่อแก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
46 2023-03-13 12:24:38 เด็กชายชัยวัฒน์ โสภา Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
47 2023-03-13 10:55:41 เด็กชายสรวิชญ์ ศรแสงดี Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
48 2023-03-13 10:41:07 เด็กหญิงอรปรียา มหายศ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
49 2023-03-13 10:03:31 เด็กชายวชิรวัชร ปินตาเขียว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
50 2023-03-13 10:03:12 เด็กชายภวัลเดชน์ พุ่มจันทร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
51 2023-03-13 10:02:43 เด็กหญิงจิรัญญา ทิวงศ์ษา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
52 2023-03-13 09:59:58 เด็กชายชินภัทร ตาเทียบ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
53 2023-03-13 09:59:49 เด็กหญิงชญานิศ กันทะสร Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
54 2023-03-13 09:59:03 เด็กหญิงอชิรญาณ์ หลวงหล้า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
55 2023-03-13 09:55:28 เด็กหญิงปราณปริยา แซ่โง้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
56 2023-03-13 09:55:18 เด็กหญิงกันธิชา เตปินตา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
57 2023-03-13 09:52:41 เด็กชายเตชิต มะโนนัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
58 2023-03-13 09:50:40 เด็กหญิงขนิษฐา นันตาวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
59 2023-03-13 09:49:53 เด็กหญิงจอมขวัญ คำภิระแปง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
60 2023-03-13 09:46:41 เด็กชายราชพฤกษ์ สหัสฐี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
61 2023-03-13 09:43:54 เด็กชายศุกลวัฒน์ ศรีผ่อง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
62 2023-03-13 09:42:48 เด็กหญิงภัคจีรา สมหารวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
63 2023-03-13 09:41:20 เด็กหญิงวราลี ติ๊ตาวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
64 2023-03-13 09:38:59 เด็กชายพงษ์พนัส ทาคำวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
65 2023-03-13 09:36:30 เด็กหญิงจริยาพร ธรรมชัยตา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
66 2023-03-13 09:35:04 เด็กชายชีวานนท์ วงษา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
67 2023-03-13 09:34:18 เด็กหญิงเหมรัตน์ ฝั้นเครือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
68 2023-03-13 09:32:39 เด็กชายกานตพงศ์ ถนอมสิน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
69 2023-03-13 09:15:32 เด็กหญิงกุลพินิจ อินแก้วเครือ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
70 2023-03-13 09:10:15 เด็กชายคชานนท์ หลานวงค์ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
71 2023-03-12 16:24:02 เด็กหญิงภารัณศิณี ปัญญาเทพ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
72 2023-03-12 16:23:29 เด็กชายจิรายุ กล่ำเทศ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
73 2023-03-12 16:22:13 เด็กหญิงกัลยวรรชน์ เมืองใชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
74 2023-03-12 16:21:46 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โง้สกุล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
75 2023-03-12 16:20:36 เด็กชายกฤษณกันฑ์ ศรีสะเกตุ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
76 2023-03-12 16:20:19 เด็กหญิงปัญชญา สุขคำเมือง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
77 2023-03-12 16:18:18 เด็กหญิงวิมลลักษณ์ ไชยเครื่อง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
78 2023-03-12 16:16:16 เด็กชายกันตพิชญ์ เชื้อจิ๋ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
79 2023-03-12 16:15:33 เด็กหญิงลัทธพรรณ นุชกิจ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
80 2023-03-12 16:13:49 เด็กชายจีรเมฆา ชัยมงคล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
81 2023-03-12 16:13:42 เด็กหญิงพิชญ์สิณี เปลื้องปลิด Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
82 2023-03-12 16:12:25 เด็กชายสุธิมนต์ ทองทิพย์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
83 2023-03-12 16:11:51 เด็กชายศุกลภัทร ชัยลังกาตุ้ย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
84 2023-03-12 16:10:45 เด็กชายวัฒนา ปิมวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
85 2023-03-12 16:10:42 เด็กชายศราวุธ บุญประไพร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
86 2023-03-12 16:09:43 เด็กหญิงปริชญา แก้วตาสาม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
87 2023-03-12 16:08:13 เด็กหญิงศิรินทิพย์ สีดา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
88 2023-03-12 16:07:47 เด็กชายกฤษกร อาจนรากิจ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
89 2023-03-12 16:06:02 เด็กหญิงสิริปทุม ขันคำนันต๊ะ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
90 2023-03-12 16:04:26 เด็กชายธนกร คำวาส Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
91 2023-03-12 16:04:25 เด็กหญิงอรรมารินทร์ อภัยศรี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
92 2023-03-12 16:04:20 เด็กชายณัฐนันท์ คำสุวรรณ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
93 2023-03-12 16:01:40 เด็กชายพฤกษ์ ศรีเพ็ชร Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
94 2023-03-12 16:01:26 เด็กชายธนวัฒน์ นอศรี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
95 2023-03-12 16:01:25 เด็กชายยศวรรธน์ จอมดวง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
96 2023-03-12 16:00:00 เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยลังกา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
97 2023-03-12 15:59:31 เด็กชายวรวิชญ์ หมู่หัวนา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
98 2023-03-12 15:59:27 เด็กหญิงภัคธีมา กาวี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
99 2023-03-12 15:58:07 เด็กชายพชรดนัย แก่นจันทร์วงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
100 2023-03-12 15:58:01 เด็กชายชยานันต์ บุ้งทอง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
101 2023-03-12 15:57:47 เด็กหญิงณัฐวรา เทพิกัน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
102 2023-03-12 15:56:13 เด็กหญิงจันทรรัตน์ เรือนเครือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
103 2023-03-12 15:54:47 เด็กชายกิตติภพ ถอนพิมพ์จูม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
104 2023-03-12 15:52:58 เด็กหญิงลภัสจีรา สิริปวินท์กุล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
105 2023-03-12 15:50:29 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปินปอน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
106 2023-03-12 14:33:00 เด็กชายกรณ์ณรัฐ โรจน์จันทร์ทา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
107 2023-03-12 13:46:27 เด็กหญิงอิสริย เทพธรานนท์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
108 2023-03-12 13:37:25 เด็กชายวัณณกร จันทราช Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
109 2023-03-12 13:34:57 เด็กชายประภวิษณุ์ วงศ์สุริยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
110 2023-03-12 13:30:45 เด็กชายณภัทร ชัยสงคราม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
111 2023-03-12 13:28:35 เด็กชายนฤเบศ สิทธิเขตร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
112 2023-03-12 13:21:00 เด็กหญิงอคิราภ์ สุวรรณภูมิ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
113 2023-03-12 13:19:17 เด็กหญิงณิชนันทน์ อินต๊ะปัญญา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
114 2023-03-12 13:16:54 เด็กชายอภินัย ธรรมขันติ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
115 2023-03-12 13:15:06 เด็กชายเตชินท์ ปะหายะ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
116 2023-03-12 13:10:38 เด็กหญิงเปมิกา คำฟอง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
117 2023-03-12 13:08:49 เด็กหญิงปานตะวัน จันต๊ะมณี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
118 2023-03-12 13:06:50 เด็กหญิงกานต์ธิดา คนใหญ่บ้าน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
119 2023-03-12 12:58:30 เด็กหญิงธัญญา ปัญญาเครือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
120 2023-03-12 12:50:57 เด็กชายหฤทชนัน ธงทอง Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
121 2023-03-12 11:01:11 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภามาตรา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
122 2023-03-12 11:00:32 เด็กชายภูชิต ศรีฟอง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
123 2023-03-12 10:50:00 เด็กชายวิชยุตม์ สัตตวัตรกุล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
124 2023-03-12 10:47:22 เด็กหญิงพิมพ์พลอย ทองประไพ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
125 2023-03-12 10:44:55 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิพย์สรณ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
126 2023-03-12 10:44:24 เด็กชายศุภวิชญ์ จินะเครือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
127 2023-03-12 10:38:56 เด็กหญิงกมลชนก อุดเถิน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
128 2023-03-12 10:37:33 เด็กชายกลวัชร มณเฑียร Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
129 2023-03-12 10:36:05 เด็กหญิงอิสรยา กลิ่นฟุ้ง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
130 2023-03-12 10:33:27 เด็กหญิงอัญชิสา พวงแต้ม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
131 2023-03-12 10:29:50 เด็กชายพิษณุพงษ์ ไชยวงศ์สาย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
132 2023-03-12 10:24:39 เด็กชายฐิติพล ชาวเขียววงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
133 2023-03-12 10:18:42 เด็กชายณัฐภัทร นโนกันตี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
134 2023-03-12 10:17:47 เด็กชายธนโชติ สิงห์เส Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
135 2023-03-12 10:16:18 เด็กชายชุติพงษ์ รักคบ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
136 2023-03-12 10:15:36 เด็กชายธนภัทร จันทร์สมบัติ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
137 2023-03-12 10:13:14 เด็กหญิงกนกนิภา สมุทรอาลัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
138 2023-03-12 10:07:53 เด็กชายธนกฤต เมฆี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
139 2023-03-12 10:04:31 เด็กชายนันนภัทน์ ต๊ะนางอย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
140 2023-03-12 09:58:50 เด็กหญิงอุรัสยา วงศ์ษา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
141 2023-03-12 09:55:48 เด็กหญิงยุพาพร พงจิตภักดี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
142 2023-03-12 09:53:45 เด็กหญิงญาราภรณ์ คำภิระแปง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
143 2023-03-12 09:49:45 เด็กหญิงณัฐธิดา ลือชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
144 2023-03-12 09:47:24 เด็กชายชวนนท์ ผ่องบุรุษ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
145 2023-03-12 09:45:16 เด็กชายณัฐดนัย ตาสาย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
146 2023-03-12 09:43:36 เด็กชายณัฐพงศ์ วงษ์พันธ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
147 2023-03-12 09:35:07 เด็กชายคเชนพงษ์ วงศ์เขื่อนแก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
148 2023-03-12 09:27:29 เด็กหญิงพรรณนิภา ภิระกันทา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
149 2023-03-12 09:25:32 เด็กชายสุวภัทร วงศ์ทา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
150 2023-03-12 09:23:22 เด็กหญิงบุษราคัม ลำเหลือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
151 2023-03-12 09:20:52 เด็กหญิงนรินทร์ธิรา ปิมลื้อ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
152 2023-03-12 09:18:06 เด็กหญิงพรกมล พลพานิช Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
153 2023-03-12 08:50:28 เด็กหญิงผกามาศ แซ่เฮ่อ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
154 2023-03-12 08:50:03 เด็กหญิงกนกชนก ประเสริฐ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
155 2023-03-12 08:48:38 เด็กหญิงชนิดาภา ทิพทิวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
156 2023-03-12 08:46:08 เด็กหญิงนัทธมน ใจเถิน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
157 2023-03-12 08:44:17 เด็กหญิงสิรินทรา กาวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
158 2023-03-12 06:41:14 เด็กหญิงสุพิชญา เครือพรมมินทร์ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
159 2023-03-11 22:17:10 เด็กหญิงอภิชญา สิทธิสงคราม Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
160 2023-03-11 20:51:27 เด็กหญิงกรวรรณ หมู่วิเศษ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
161 2023-03-11 18:30:45 เด็กชายเทพพิทักษ์ ณ ลำปาง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
162 2023-03-11 16:46:54 เด็กหญิงปุณยาพร มะโนทา Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
163 2023-03-11 16:37:53 เด็กชายณัฐภัทร ปานประยูร Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
164 2023-03-11 16:37:28 เด็กชายโอสธี อิ่นคำเปี้ย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
165 2023-03-11 16:35:53 เด็กชายจิรวัฒน์ สารปา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
166 2023-03-11 16:34:22 เด็กชายอธิปวัชร์ สุขแสงจันทร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
167 2023-03-11 16:33:50 เด็กหญิงภิญญาภัทร์ เรืองสวัสดิ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
168 2023-03-11 16:33:33 เด็กชายคเณศวร นุชเทียน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
169 2023-03-11 16:30:08 เด็กชายณฐภัทร เทือกศรีวิชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
170 2023-03-11 16:29:59 เด็กหญิงภัคจิรา ใจแก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
171 2023-03-11 16:29:54 เด็กชายพีรวิชญ์ ใจยะ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
172 2023-03-11 16:27:36 เด็กหญิงณัฐฐาพร อ้ายฝอย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
173 2023-03-11 16:25:25 เด็กชายวิศรุธ นะโนนชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
174 2023-03-11 16:25:12 เด็กชายธีรภัทร ตระกูลศักดา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
175 2023-03-11 16:22:39 เด็กหญิงลักษมี เจริญยิ่ง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
176 2023-03-11 16:22:20 เด็กชายนิธิศภูมิ เมืองมา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
177 2023-03-11 16:19:44 เด็กชายนราวิชญ์ ทองดำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
178 2023-03-11 16:19:43 เด็กชายภัทรเศรษ จันทร์สุก Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
179 2023-03-11 16:17:26 เด็กหญิงวริสรา วิลาวรรณ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
180 2023-03-11 16:17:11 เด็กชายพชรพล เพชรสุข Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
181 2023-03-11 16:15:22 เด็กหญิงเปมิกา สุขอินทร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
182 2023-03-11 16:13:53 เด็กหญิงขวัญมนัส ด้วงสาย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
183 2023-03-11 16:13:26 เด็กชายกศิดิษฐ์ ชุ่มหิง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
184 2023-03-11 16:10:58 เด็กชายธนภัทร์ บัวทะราช Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
185 2023-03-11 16:10:32 เด็กหญิงณัฐธิดา ธิห้วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
186 2023-03-11 16:06:47 เด็กชายชลันธร อินต๊ะทอง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
187 2023-03-11 16:04:27 เด็กชายปิยะพงษ์ กันทาคำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
188 2023-03-11 16:03:52 เด็กหญิงนริสรา วิลาวรรณ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
189 2023-03-11 16:03:13 เด็กชายพักตร์ปกรณ์ เลิศปัญญาธิกุล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
190 2023-03-11 16:01:15 เด็กชายญัฐภูมิ เบ้าคำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
191 2023-03-11 16:00:44 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทร์ปาน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
192 2023-03-11 15:59:19 เด็กชายภูมิพัฒน์ ขัดสาย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
193 2023-03-11 15:57:41 เด็กหญิงธันยานุช พรมอินทร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
194 2023-03-11 15:55:41 เด็กชายศตวรรษ สลีวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
195 2023-03-11 15:55:06 เด็กชายธนบดินทร์ บัณฑิตบุริบูรณ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
196 2023-03-11 15:51:59 เด็กชายธีรพงษ์ เป็งกันทา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
197 2023-03-11 15:51:46 เด็กชายติรวิชญ์ ตุ๋นสัก Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
198 2023-03-11 15:51:46 เด็กชายนพดนัย ทิพย์แก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
199 2023-03-11 15:48:16 เด็กชายณัฐวัฒน์ เทือกฉิมพลี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
200 2023-03-11 15:48:01 เด็กหญิงภัทรนิดา ขัดคำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
201 2023-03-11 15:44:34 เด็กหญิงภาวิณี บางขะกุล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
202 2023-03-11 15:42:06 เด็กหญิงณัฐธิดา พชรรัตน์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
203 2023-03-11 15:39:42 เด็กชายณัฎฐพล เพ็งมา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
204 2023-03-11 15:36:34 เด็กหญิงณัฐธิดา มังคะวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
205 2023-03-11 15:35:39 เด็กหญิงจิตตินันท์ ธิจริยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
206 2023-03-11 15:31:42 เด็กหญิงปพิชญา ขำทัพ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
207 2023-03-11 15:30:48 เด็กชายหมิง เย้า ยง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
208 2023-03-11 15:27:37 เด็กหญิงบุญญิสา สกุลรุ่งอรุณ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
209 2023-03-11 15:26:16 เด็กหญิงธัญชนก ปัญญา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
210 2023-03-11 15:25:58 เด็กชายธนวิชญ์ พรมเสน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
211 2023-03-11 15:24:49 เด็กชายธีรกร กาวิละพันธ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
212 2023-03-11 15:17:42 เด็กชายโสภณัฐ วาสีมีศักดิ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
213 2023-03-11 15:15:17 เด็กหญิงพิชชาภา พรมเทพ Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
214 2023-03-11 15:14:43 เด็กชายวิทวัฒน์ กองทอง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
215 2023-03-11 15:13:48 เด็กชายธนกฤต มาตย์ภา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
216 2023-03-11 15:13:17 เด็กชายกฤตเมธ สายนวล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
217 2023-03-11 15:10:35 เด็กชายวรภัทร โพธา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
218 2023-03-11 15:04:43 เด็กชายนาวิน คำทอง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
219 2023-03-11 15:04:38 เด็กหญิงอาทิตยา ตุ้ยหนิ้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
220 2023-03-11 15:02:25 เด็กหญิงธนัชชา ไทยใหม่ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
221 2023-03-11 14:59:46 เด็กชายฐิติวุฒน มอบหมาย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
222 2023-03-11 14:55:59 เด็กหญิงวรรณภัสร์ กันทะวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
223 2023-03-11 14:53:44 เด็กหญิงศิลป์สุภา สิงห์คำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
224 2023-03-11 14:52:49 เด็กหญิงสุชาดา ไชยสิทธิ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
225 2023-03-11 14:50:59 เด็กหญิงพัชราวรินทร์ สุปินชมภู Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
226 2023-03-11 14:50:23 เด็กหญิงปรายฟ้า คุณาคม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
227 2023-03-11 14:48:50 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา แสงเมือง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
228 2023-03-11 14:47:07 เด็กชายนรวิชญ์ เพราะคำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
229 2023-03-11 14:46:55 เด็กชายชยกฤช วันแก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
230 2023-03-11 14:45:28 เด็กหญิงศิรภัสสร สรรพช่าง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
231 2023-03-11 14:44:09 เด็กชายปณิธี สายด้วง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
232 2023-03-11 14:44:00 เด็กหญิงธัญพิชญา วงศ์หาญ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
233 2023-03-11 14:40:41 เด็กชายธันว์วศิน กาญจนุบัติ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
234 2023-03-11 14:40:28 เด็กชายพชร อ้ายมา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
235 2023-03-11 14:38:42 เด็กชายสิงหราช สิทธิพันธ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
236 2023-03-11 14:38:39 เด็กหญิงญาดา กิ่งแก้ว Onsite -ยังไม่ได้รายงานตัว-
237 2023-03-11 14:38:18 เด็กชายวรัญญู เดชะ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
238 2023-03-11 14:37:00 เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์ ชุมภู Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
239 2023-03-11 14:34:48 เด็กชายอธิราช วงศ์คำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
240 2023-03-11 14:33:22 เด็กหญิงคีตา ใจฉะเพาะ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
241 2023-03-11 14:33:05 เด็กหญิงชลนิภา สรรพช่าง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
242 2023-03-11 14:30:30 เด็กหญิงณัฐชยา คำอินทร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
243 2023-03-11 14:28:51 เด็กหญิงลักษิกา อิงคะวะระ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
244 2023-03-11 14:28:33 เด็กชายนนทพัทธ์ คำษา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
245 2023-03-11 14:28:18 เด็กหญิงประธารพร เตชะวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
246 2023-03-11 14:25:21 เด็กหญิงพรปวีณ์ จักร์ทิพย์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
247 2023-03-11 14:22:44 เด็กชายณัฐติพร ครุฑหุ่น Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
248 2023-03-11 14:21:59 เด็กชายณัฐภัทร อุเมธา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
249 2023-03-11 14:16:26 เด็กชายพีรพัฒน์ วัทธโร Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
250 2023-03-11 14:12:05 เด็กชายศิรวิทย์ ตื้อปา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
251 2023-03-11 14:07:21 เด็กชายปรัตถกร พิมบึง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
252 2023-03-11 14:04:37 เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญพิทักษ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
253 2023-03-11 14:01:44 เด็กชายอภิศักดิ์ เครือแก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
254 2023-03-11 13:56:47 เด็กหญิงพรรณปพร ศิริจันทร์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
255 2023-03-11 13:51:34 เด็กชายกรุงศรี วังแก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
256 2023-03-11 13:49:53 เด็กหญิงดลชญา คำภิระแปง Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
257 2023-03-11 13:48:30 เด็กหญิงสุธินันท์ คำบางเครือ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
258 2023-03-11 13:46:10 เด็กหญิงสุพิชชา ยินดีกิจโกศล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
259 2023-03-11 13:38:02 เด็กหญิงอารดา ศรีวิชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
260 2023-03-11 13:30:35 เด็กชายภีรเกียรติ สันทาลุนัย Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
261 2023-03-11 13:22:52 เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์เขียว Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
262 2023-03-11 13:18:07 เด็กหญิงณัฐริกา กาวิลเครือ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
263 2023-03-11 13:16:01 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมมาแบน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
264 2023-03-11 13:13:50 เด็กหญิงฐานรัตน์ แก้วผาบ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
265 2023-03-11 13:11:15 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทองอินต๊ะ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
266 2023-03-11 13:07:43 เด็กชายจิระเดช มาโยง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
267 2023-03-11 12:58:52 เด็กหญิงพชรกมล แสนวงศ์ใน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
268 2023-03-11 12:52:00 เด็กชายชนัญชิต ไทยใหม่ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
269 2023-03-11 12:48:11 เด็กชายปภังกร อุทธาสังข์ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
270 2023-03-11 12:46:09 เด็กหญิงฒิชชาภัทร แก้วดี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
271 2023-03-11 12:42:03 เด็กหญิงพรชนก เมธาวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
272 2023-03-11 12:28:44 เด็กชายรชต ศิริวงศ์ตระกูล Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
273 2023-03-11 12:28:31 เด็กหญิงธนัญชนก สืบสุยะ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
274 2023-03-11 12:21:53 เด็กชายพชรพล แสนจู Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
275 2023-03-11 12:18:49 เด็กหญิงชาลิสา เพ็ชรราม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
276 2023-03-11 12:15:46 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ใจวงค์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
277 2023-03-11 12:14:18 เด็กชายสิทธิโชค สายวงศ์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
278 2023-03-11 12:14:13 เด็กหญิงศวรรยา ขาวพันธุ์ Online -ยังไม่ได้รายงานตัว-
279 2023-03-11 12:04:05 เด็กหญิงพิชชาพร มูลถี Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
280 2023-03-11 11:54:46 เด็กหญิงปนัดดา เปี้ยอุด Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
281 2023-03-11 11:48:25 เด็กหญิงศกาวรัตน์ คำทา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
282 2023-03-11 11:48:03 เด็กชายภากร กันจันวงศ์ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
283 2023-03-11 11:45:30 เด็กชายพีรวิชญ์ กาวีเปิบ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
284 2023-03-11 11:44:22 เด็กชายกมลภพ มงแก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
285 2023-03-11 11:43:18 เด็กชายวิทวัส มะโนปิง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
286 2023-03-11 11:35:45 เด็กหญิงจรัสพร นัยโมกข์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
287 2023-03-11 10:27:19 เด็กชายศุภวิชช์ มั่นทองอินทร์ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
288 2023-03-11 09:57:27 เด็กหญิงณิชากร สมหารวงศ์ Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
289 2023-03-11 09:42:49 เด็กชายสิรวิชญ์ ทิพย์แก้ว Onsite -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-
290 2023-03-11 09:35:22 เด็กชายธนกฤต ตรีไวย Online -รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว-