ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใน ว9(PA)/2564

16 ตุลาคม 2564 :: By งานประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเถินวิทยา โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใน ว9(PA)/2564 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา โดยมีนางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในการจัดโครงการอบรม ซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรัตน์ สานุมิตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูในการเตรียมความพร้อมสู่เกณฑ์ใหม่ ว9(PA)/2564 ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ อาคาร 4 โรงเรียนเถินวิทยา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ กับวิทยา เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลงานต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่