ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด

7 พฤศจิกายน 2565 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสาธารณ-เมืองเถิน ซึ่งผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมีนางลาวัลย์ สมใจ และนางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่