ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill from Cambridge ให้กับครู และบุคลากรในเขตพื้นที่บริการ ผ่านระบบออนไลน์ และออนไซต์

4 กันยายน 2565 :: By Admin


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill from Cambridge ให้กับครู และบุคลากรในเขตพื้นที่บริการ ผ่านระบบออนไลน์ และออนไซต์ โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม มีนายปิยนนท์ มุมานะจิตต์ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HCEC 1 อาคาร 4 โรงเรียนเถินวิทยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนของบุคลากรในองค์กร สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพองค์กรและงานราชการต่อไ
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่