ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่

20 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ซึ่งได้กำหนดประปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่