ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมทำกิจกรรม “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” ปีที่ 5

2 กรกฎาคม 2565 :: By Admin


ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมทำกิจกรรม “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” ปีที่ 5 เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลูกฝังจิตสำนึก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รวมทั้งผู้บริหาร ผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเถิน กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่