ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

23 มิถุนายน 2565 :: By Admin


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมคณะครูโรงเรียนเถินวิทยา รับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินโครงการดังนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โครงการสร้างเสริมสุขภาพเยาชนในสถานศึกษา และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่