ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 มิถุนายน 2565 :: By Admin


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีนางสาวธิดารัตน์ พุทธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (นักแนะแนวอาชีพ) จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากร ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องภารกิจของกรมการจัดหางาน ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อมูลโลกอาชีพและการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพให้แก่นักเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมวิริยะลังการ ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม

- คลิกที่นี่