บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพนมพร อุบลศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิจารณ์ คำฟู

นายวสันต์ สายเหมย

นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน

นางสาวศิริพร วอนมณี

นางสาวอำพร ปันฟอง

นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

นางศรัญญา มาละเงิน

นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ