บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายทรงยศ เฟื้องแปง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์

ว่าที่ร้อยตรีพิชชากร สมเสมอ