บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอนุสรา อินทเนตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย

นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม

นางทัศนีย์ นันติชัย

นางสุดา แอ้มอุตม์

นายธนากร แก้วบุญเรือง

นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง

นางสาวดุริยา เลาหาง

นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ

นายภรัณยู อินจันทร์