บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลาวัลย์ สมใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริกุล คำพิมูล

นางสาวภรภัทร พลับพลา

นายพศิน อุตสาสาร

นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว