บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรณ์ อินเรือง

นางสาวอัจฉราพร กันทา