บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสินีนาฎ กอบกำ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวธัญญารัตน์ สมกองแก้ว

นายเจษฎา สองเมือง