บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว


   
นางพวงพยอม กาญจนคงคา


   
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์


   
นางสาวแสงเดือน ท่าดี


   
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์


   
นางสาวไพลิน หมอยา


   
นางศิริพร หลวงหล้า


   
นายภรัณยู อินจันทร์


   
นางสาวอนงค์ เตจ๊ะคำ


   
นางสาวภัควิภา เครือรอด