บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ


   
นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
นายนิติกร เครือวัง


   
นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน