บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์


   
นางพนมพร อุบลศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   
นายวิจารณ์ คำฟู


   
นายวสันต์ สายเหมย


   
นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน


   
นางอัญชลี วงศ์ใหม่


   
นางสาวศิริพร วอนมณี


   
นายรังสิกร ใจกล้า


   
นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์


   
นางสาวอำพร ปันฟอ