บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


   
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
นางวาสนา ศิริญานันท์


   
นางปาริชาติ ดวงดี


   
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร


   
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล


   
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา


   
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา


   
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ


   
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล


   
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์


   
นางสาวคชาภรณ์ อุตหัต


   
นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา


   
นางสาวชนากานต์ กุลาวงค์


   
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์


   
นางสาวนวพร อะกะเรือน


   
นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด