บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


   
นายทรงยศ เฟื้องแปง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
นายทิวา ดวงไชย


   
นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์