บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


   
นางสาวพานทอง เตชะพลี
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
นายสนิท จินตกสิกรรม
งานวินัย นิติการ และส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

   
นางรุ้งทอง แสนคำ
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   
นางวิไล ซื่อวัฒนะ
งานอนามัยโรงเรียน

   
นางวราภรณ์ อุบลคำ
งานอนามัยโรงเรียน

   
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
งานจัดตารางสอน

   
นางวงเดือน ปัญญาบุตร