บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


   
นางสาวพานทอง เตชะพลี
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
นายสนิท จินตกสิกรรม
งานวินัย นิติการ และส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

   
นางรุ้งทอง แสนคำ
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   
นางวิไล ซื่อวัฒนะ
งานอนามัยโรงเรียน

   
นางวราภรณ์ อุบลคำ
งานอนามัยโรงเรียน

   
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
งานจัดตารางสอน

   
นางสาวรุ่งอรุณ โพธิกลาง
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน