บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


   
นางสาววารุณี ตันอุตม์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

   
นางสาวพานทอง เตชะพลี


   
นางรุ้งทอง แสนคำ


   
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล


   
นางวงเดือน ปัญญาบุตร


   
นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส


   
นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์