บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


   
นางทัศนีย์ นันติชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นางอรัญญา จันทร์อุดม


   
นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย


   
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม


   
นางสุดา แอ้มอุตม์


   
นางอนุสรา อินทเนตร


   
นายธนากร แก้วบุญเรือง


   
นางสาวพิชญ์สิรี อินต๊ะคง


   
นางสาวดุริยา เลาหาง