ตารางแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2556 

ข้อมูล ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

   

จำนวนนักเรียน

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

105
179
284
8

ม.2

115
143
258
8

ม.3

131
151
282
8

ม.4

121
205
326
9
ม.5
94
172
266
8
ม.6
78
150
228
7
ปวช.2
1
5
6
1
ปวช.3
1
8
9
1
รวม
646
1013
1659
50