ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 และ ปวช....ฝ่ายบริหาร [22 ม.ค. 2558]
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช....ฝ่ายบริหาร [22 ม.ค. 2558]
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว...ฝ่ายบริหาร [14 ม.ค. 2558]
  ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง...ฝ่ายบริหาร [14 ม.ค. 2558]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครูผู้สอนศิลปะ...ฝ่ายบริหาร [13 ม.ค. 2558]
  รับสมัครครูอัตราจ้าง...ฝ่ายบริหาร [08 ม.ค. 2558]
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว...ฝ่ายบริหาร [08 ม.ค. 2558]
  เชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบเสียงร้อง ของรายการชิงช้าสวรรค์ ...ฝ่ายบริหาร [17 ธ.ค. 2557]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...ฝ่ายบริหาร [01 ธ.ค. 2557]
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรงานแนะแนว...ฝ่ายบริหาร [09 ก.ค. 2557]

more>>

 
พลังเยาวชน ขับเคลื่อนพลังฯ เวทีฟื้นพลังชุมชนสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ฝ่ายบริหาร [17 มี.ค. 2558]
งานปัจฉิมนิเทศ 2557
ฝ่ายบริหาร [28 ก.พ. 2558]
ค่ายวิทยาศาสตร์ "ยามค่ำดูดาว ยามเช้าดูนก"
ฝ่ายบริหาร [26 ก.พ. 2558]
ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา
ฝ่ายบริหาร [18 ก.พ. 2558]
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 2557
ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2558]
งานสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร ร่วมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมออม ร่วมสร้าง ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ฝ่ายบริหาร [16 ก.พ. 2558]

more>>

 

  
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
 

JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
Flowing Rock
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Flowing Rock
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Flowing Rock
นางสาวพานทอง เตชะพลี
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Flowing Rock
นางสุชาดา ยอดฉัตร
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Flowing Rock
นางพรนภา สุภาชาติ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางสุธีรพร แก้วบังเกิด
งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นางสาวอริสรา ปินใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Flowing Rock
นายสมพงษ์ ยอดฉัตร
งานกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานในชุมชน
Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
(ลาศึกษาต่อ)
Flowing Rock
นางถนอมศรี จันทโชติวงศ์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นายอรรถสิทธิ์ เถินภู่วิไล
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
Flowing Rock
นางอรัญญา จันทร์อุดม
งานการลาทุกประเภท
Flowing Rock
นางสุธิมา กันธะวงศ์
หัวหน้างานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นายสนิท จินตกสิกรรม
งานวินัย นิติการ และส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
Flowing Rock
นางรุ้งทอง แสนคำ
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางวิไล ซื่อวัฒนะ
งานอนามัยโรงเรียน
Flowing Rock
นางวราภรณ์ อุบลคำ
งานอนามัยโรงเรียน
Flowing Rock
นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Flowing Rock
นายมงคล อริยะเครือ
หัวหน้างานกิจกรรมรักษาดินแดน
Flowing Rock
นายพิสิฐ วรรณรัตน์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
Flowing Rock
นายอุดม ฟูคำ
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Flowing Rock
นางวาสนา ศิริญานันท์
งานวิชาการ
Flowing Rock
นางดวงเดือน พุกจอน
หัวหน้างานทะเบียน
Flowing Rock
นางปาริชาติ ดวงดี
งานอนามัยโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
Flowing Rock
นายบุญเกลื่อน นันตาวงศ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ
หัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ
Flowing Rock
นายนิยาม วงษพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Flowing Rock
นางอารี วรรณรัตน์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุลากร
Flowing Rock
นายวิจารณ์ คำฟู
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสาธารณประโยชน์
Flowing Rock
นายวสันต์ สายเหมย
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
Flowing Rock
นายสมเกียรติ แก้วบังเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
Flowing Rock
นายนิยม อุบลคำ
งานบริการโสตทัศนศึกษา
Flowing Rock
นางสุภาภรณ์ ถ้ำทอง
งานโภชนาการโรงเรียน
Flowing Rock
นายไกรทอง ถ้ำทอง
งานจัดรายการวิทยุโรงเรียน
Flowing Rock
นายสมาน พุกจอน
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ
Flowing Rock
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้างานซ่อมบำรุง
Flowing Rock
นายอรุณ จันทโชติวงศ์
งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Flowing Rock
นายณฐพรรค์ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นางสุพรรณี ศิริกุลพันธ์
งานสหกรณ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
Flowing Rock
นางสุนีรัตน์ สาริบุตร
งานแนะแนว
Flowing Rock
นายสวัสดิ์ เครือศิริ
พนักงานบริการ
Flowing Rock
นายริน อินต๊ะวงศ์
พนักงานบริการอัดสำเนา
Flowing Rock
นายหยด เชื้อจิ๋ว
ช่างปูน(1)
Flowing Rock
นายนิพนธ์ วงศ์ตะนา
พนักงานขับรถยนต์
Flowing Rock
นายศรีรัตน์ นันตาบุตร
ช่างครุภัณฑ์
Flowing Rock
นายสมบูรณ์ เครือพรมมินทร์
พนักงานบริการ
Flowing Rock
นางพวงพยอม กาญจนคงคา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวแสงเดือน ท่าดี
งานพัสดุ
Flowing Rock
นางสาวยุธิตา วงศ์จรุงโรจน์
งานธุรการ
Flowing Rock
นางสาวจินดารัตน์ วงศ์ตนา
งานทะเบียน วัดผล ประเมินผล
Flowing Rock
นายสมชัย กันทะมา
หัวหน้างานการลาทุกประเภท
Flowing Rock
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
Flowing Rock
นางเทียมจันทร์ รัศมีเวียงชัย
งานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
Flowing Rock
นางสาวดวงใจ บุญช่วย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Flowing Rock
นางทัศนีย์ นันติชัย
หัวหน้างานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
Flowing Rock
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Flowing Rock
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
งานจัดตารางสอน
Flowing Rock
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงาน
Flowing Rock
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
งานธุรการ
Flowing Rock
นางอัญชลี วงศ์ใหม่
หัวหน้างานการเงินในงบประมาณ
Flowing Rock
นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน
Flowing Rock
นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
หัวหน้างานตรวจสอบครุภัณฑ์
Flowing Rock
นายรังสิกร ใจกล้า
งานวัดผลและประเมินผล
Flowing Rock
นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์มูล
หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
Flowing Rock
นายสุริยา ยศธิวงศ์
งานสื่อ นวัตกรรมฯ
Flowing Rock
นางสาวศิริพร วอนมณี
งานการเงิน
Flowing Rock
นายอาทิตย์ ยี่แก้ว
งานกิจกรรมชุมชน
Flowing Rock
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ
งานเว็บไซด์โรงเรียน
Flowing Rock
นายทิวา ดวงไชย
หัวหน้างานป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน
Flowing Rock
นางสาววาสนา บุญมาก
งานประชาสัมพันธ์
Flowing Rock
นางสาวปาณิสรา ใจเรือน
งานสารบรรณ
Flowing Rock
นางสาวนวพร อะกะเรือน
งานสื่อ นวัตกรรมฯ
Flowing Rock
นายทรงยศ เฟื้องแปง
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
งานธุรการ
Flowing Rock
นางสาวรุ่งอรุณ โพธิกลาง
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Flowing Rock
นายพิสิษฐ คำบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
Flowing Rock
นายคมสัน มีเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นายสมชาย น่วมเกตุ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นางนภาศรี ทิมภูธรา
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ
Flowing Rock
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม
งานประชาสัมพันธ์
Flowing Rock
นางพนมพร อุบลศรี
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางอังคณา วงค์ฝั้น
หัวหน้างานสารบรรณวิชาการ
Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี จักรบุตร
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว(กองทุน กยศ.)
Flowing Rock
นายวิจารณ์ เนื่องเดช

Flowing Rock
นางอรุณลักษณ์ สอนแก้วชวดี

Flowing Rock
Mr.Walter Lyman Pultinas

Flowing Rock
Miss Carly Brieanne Evans

Flowing Rock
Miss Molly Mottow Gilson

Flowing Rock
Miss Saliha Zakkiyya Zakkiyya

Flowing Rock
Miss Darian Olivia Linton

Flowing Rock
Miss Zhang Menggiao Mengqiao

Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์

Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานการเงิน
Flowing Rock
นายนิธิกร เครือวัง
แนะแนว
Flowing Rock
นายจักรพงษ์ คงนุ่น
สัมพันธ์ชุมชน

  ฝ่ายบริหาร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ครูจ้างชาวต่างชาติ
  หมวดพาณิชยกรรม

 การปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนเถินวิทยา
 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 www.thaigoodview.com
 ชมรม TO BE NUMBER ONE TWS
 กรมการจัดหางาน
 อบต.แม่ถอด อ.เถิน
 ตลาดงานกรมจัด_กรมการจัดหางาน
 เทศบาลตำบลแม่พริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จำนวนผู้เข้าชม